سکوت بی پایان،چرا !؟ چرا زن !؟چرا در هر زمان و در هر مکان،این زن است

که باید خاموش باشد.......

زن خاموش است و به خیالش، خریدار آبروست!

اما مرد چه!؟مرد در هر زمان ودر هر مکان همواره مدعی است، که سزوار

آبروست!