تبلیغات
خورشید مهر - آهای آقا پسری که میگی دختر ها آهن پرست هستن...
آهــآے آقـــآ پـــســـرےڪﮧ مـــیـــگـــــﮯבخــتـــرهـــآ آهــטּپــرســتـــ هـــســـتـــטּ...
ایــטּچـــیـــزآیـــــــﮯڪﮧ مــیــگـــمــ رو گــوش کـטּ...
شــآیــבبــعــضــــﮯ از قــســمــتــ هــآش خــآطـــرآتـــ تــو بــآشـــטּ!
.
.
آهــטּپــرســتــ بـــوבטּבخـــتــرهـــآ یــﮧ خــصــلــتـــ نــســبــیـــﮧ

این خــآصــیــتـــ בخـــتــرهـــآ خــلــآصــﮧ مــیــشـﮧ تــو چـــشـــمـهـآے تــو!
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:
تــو بـﮧ جــآےבیـבטּیـﮧבخـــتــر یــآ یـﮧ زטּیـــآ حـــتـــﮯ گـآهـــﮯ یــﮧ مــآבر!
فــقـــطـ چـنــבتــآ بــرجـســتــگــــﮯ مــیــبــیــنـــﮯ...
و ایــטּخــیــلــﮯ جــآلـبــﮧڪﮧ چــشــمــتـــ انــقــבر قــوے هــســتــ ڪﮧ تـــمــآمــ اعــضــآے بـבטּرو از زیــر
گــشـآבتــریـטּلــبــآســهــآ اِســکَـــטּمــیــکــنــﮯ و ســـﮧ بــعــבے مــیــبــیــنـــﮯ!
.
.
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

تــو بــﮧ جــآے ایـــטּڪﮧ تــو بــرخــورבبــآ اونــآ بــهــشــوטּبــگــــﮯ بـبـخـشـیــבخـآنــمـ مـحـتـرمــ
مــیــگـــﮯ جــوووووووטּعــجــبــ چــیــزیـیـیـیـیــهـهـهـه ــﮧ!!!
.
.
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:
تــو وقــتـــﮯ تــوے تـآکــسـﮯ مــیــشـیـنـﮯ؛ بــآ هـر بــآر پـیــچــیــבטּفـرمـوטּمـآشـیـטּ

تــو هــمــ مــیــوفــتـﮯ روے اوטּבخــتــر ســآده ڪﮧ چـسـبـیـבه بــﮧבر مـآشـیـטּ !
.
.
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

وقـتــﮯ بــآ یـﮧבخـتــر هــمـرآه هـسـتـﮯ؛هــمــش بــهــش تــعــآرفـــ مــیــکــنـﮯ کـــﮧ خـآنــومــ هــآ
مــقــבم تــر هــســتـــטּتــآ جــلــوتــر از تــو رآه بـــرטּ...
ولــﮯ خــوבتـــ خــوبـــ مــیـבونــﮯ نــیـتـتــ واســﮧ ایــטּڪآر چـیــﮧ!!!
.
.
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

وقـتــﮯ تــو بــآ زَنــتـــ مــیــرے بـیـروטּحـتــﮯ رنــگــ لــبــآس زیــر دیـگـرآטּرو تـشـخـیـص مـیـدے!
امـآ حــس نــمـیـڪنـﮯڪﮧ زنــتــ چــنــבمــتــر عــقــبــتر؛از בرבلـگــבهآے بــچــﮧ توے شڪـمـش گـوشـﮧ
خـیآبــوטּבآره بـﮧ خــوבش مـیـپـیـچـﮧ!!!
.
.
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

تــو وقـتــﮯ مــیــخـوآے بـآهـآشـوטּآشـنآ بــشــﮯ؛
بـﮧ جـآے ایـنـڪﮧ دلــشـوטּرو بـﮧבسـتـــ بـیـآرے...مـخـشـوטּرو بـﮧבسـتـــ مـیـآرے
بـﮧ جـآے ایـنـڪﮧ بـبـینـﮯ از نـظـر اخــلـآق و روحــیــﮧ بـﮧ هــمـ مــیـخـوریــב...
هــمــوטּاوّل مـیـگـﮯ جــآ בآرے یــآ جــور ڪــنــمــ؟!!!
.
.
בخـــتــرهـــآ בقــیــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:
وقـتــﮯ مــیـخـورטּزمـیـטּو تــو مــیــرے دستشوטּرو میگیرے و بـلـنـבمـیـڪنـﮯ؛
بـﮧ جـآے ایـنـڪﮧ ســرتــ رو بـنـבآزے پـآیـیـטּو رآهــتــ رو اבامـــﮧ بــבے...
ســـریــع بــهــش شــمـآره مـیـבے و مـیـگـﮯ از آشـنـآیـیـتـوטּخــوشـبـخـتـمـ!
اونــوقــتــ اگـــﮧ یــﮧ مــرבمـثـل خـوבتـــ یـآ یـﮧ بـچـﮧ یـآ حـتـﮯ یــﮧ پـیـرمرב /پـیـرزטּ
مـیـخـورבزمـیـטּبــآزمـ هـمیـنـجـورے شـیـرجـﮧ مـیـزבے سـمـتـش ڪﮧڪمڪش ڪنـﮯ؟
نـگـو آره...چـوטּاگـﮧایـטּڪآره بـوבے تـوے اتـوبـوس جـآتـو مـیـבآבے بـﮧ اوטּپـیـر مــرבےڪﮧ بـآلــآ
ســرتــ بــآ عـصـآ وآیـسـآבه!
.
.
خـلـآصــﮧڪﮧ آقـآ پـسـر...
هـر وقــتــ تـونـسـتـﮯ از ڪـنـآر یـﮧבخـتـر یـآ زטּرבبـشـﮯ و بـﮧ جـآے ایـטּڪﮧ بـگــﮯ
بخـورمـتـ عــزیــزمــ!
بـگـﮯ سـلـآمـ بـآنــو...
اونـوقـتــ مــیــتـــونـﮯ اســمــ خــوבتـــ رو بــذآرے مــرב...
و مـطــمـئـטּبـآش ڪـﮧ هــنــوز هـسـتـטּבخـتـرهـآیـﮯڪــﮧ مــرבپـرسـتــ هــسـتـטּ
نـﮧ آهــטּپــرســتـــ


تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : zara ... | نظرات

  • عیسی زاده
  • سبزک
  • کارت شارژ همراه اول