ساکتم اما لال نیستم ...
ارومم اما فلج نیستم ...
خوشحالم اما بی درد نیستم ...
حاضر جوابم اما گستاخ نیستم ...
زیاد نیستم اما کم هم نیستم .. .........
با احساسم اما خر نیستم .....................
زرنگم اما سو استفاده چی نیستم ...

در کل بگم:دخترم... اما نامرد نیستم .....

به افتخار دخترائی که نامرد نیستن حتا اگر نامردی دیدن