مـــن فقط برایــــ خودم هستمـــــ....
خودِ خودمـــــــــ ـ ـ ـ ...
نه زیبایم و نه عروسکی و نه محتــــــاج نگاهی.....
برای تو که صورتــ ـــهای رنگ شده را می پرستـــی...
نه سیرتــــــ آدمها را ..
هیـــــچ ندارمــــــ......
راهت را بگیر و بـــــرو....................
حوالی من توقفـــ ممنـــــــــوع استـــ.....