حالا تو هی بیا و بگو
زن باید سنگین و رنگین باشد...
باید بیایند و منتت را بکشند!
اما من می گویم
زن اگر زن باشد....
باید بشود روی عاشقیش حساب کرد
که عاشقی کردن بلد باشد
که جانزند، جا نماند، جا نگذارد
و هی فکر نکند به یاوه هایی که عمری در گوشش خواندند
من می گویم:
زن اگر زن باشد...
از دوستت دارم گفتن ها نمی ترسد!