حرف هایت را...
زدی...
زدی...
تا...
زدی زیر همه شان!
حرف هایم را...
نزدم...
نزدم...
تا...
زدم زیر اولین بارانی که زد!
ببین جانم!
من زنم...
زن ها به حرف ها تکیه می زنند...
و از حرف ها تکیده می شوند!

و شک نکن اگر زبان اختراع نمی شد...
هیچ زنی عاشقت نمی شد...
بیزار هم....