تبلیغات
خورشید مهر - آهای پسر سرزمین من....

 

آهــــــــــــــــــــــای دخـــــــــتر سرزمیـــــــــــن مـــــــــــن . . .

آ خ ببخـــــــشید بــــــاز جنسیتتــــــــــ را فرامـــــــوش کردمــــ ...

پســــــــــر سرزمیـــــــــن مـــــــــــــن ...

معلــــــــوم هستـــــــــ کجـــــــــایی...؟ خیلـــــــــی وقتـــــــــ استــــــــ تـــــــــــــو را گـــــــــم کردهـــ ایـــم...


دیــــــــــروز داشتــــــــــی مــــــــــــردانهـــ در میـــــدان میجنگــــیدی . . .


امـــــــروز در آرایشگــــــــاه ها ابـــــــرو بر میـــــــــداری ، مــــــــو رنگ میکنی...؟


آهـــــــــــــــــــای پســـــــــــــــــــر سرزمیـــــــــــن مـــــــــــن...


دختــــــــــران سرزمیـــــن مـــــن نیاز بهــــ مردی دارند کهـــــ محکــــــــم باشد ...

 

قــــــوی باشد در سختـــــــــی ها ، در دشـــــــــواری هــا همــــراه و همیــــــــارشان باشد...

 

 انقــــــدر قــــــوی باشد کهـــــ همــــــــه دنیــــــا در برابـــرش کــــــــــــم بیـــــــــاورد . . .

بـــــــــازوهای تــــــو هر چه قدر هـــــــــم کهــــ بزرگـــــــ باشد تا وقتی احســــــــاس قوی بـــــــودن بهــــــ

کسی ندهــــــــد بــــــی فایدهـــ استــــ...


هیــــــکل عضلانی اتـــــ تـــا وقتــــــــی آغــــــوش و پنـــــــاه محکـــــــــم یــــک خـــــانواده نبــــاشد

 هیـــــــچ معــــــنایی نـــــــــدارد...

تنــــــت را بـــــــا دفتــــــــر نقاشـــــی اتــــ اشتــــباه نگـــــیر...


تـــــــو قــــــرار استـــــــ پـــــدر بـــشوی...


نهـــــ اینکــــــه کــــــم بیـــــاوری و بــــــرای مطــــــــرح بـــــــودن خودتــــــ را شبـــــیه زن هــــــا کـــنی..


فــــــرامـــوش کــــردی خــــودت را...


متـــــــفاوت نـــباش... مـــــــرد باش...


مـــردانگــــــی اتـــ را بهــــــ دستــــــ کهـــ سپـــرده ای...؟


نـــــگاه کــــن اینـــ روزهـــا در خیــــــابان همـــه زن شـــده اند...


دخـــتر ها زننـــد... مــــــردها زننــــد...


آهـــــــــــــــــــای پســـــــــــــــــــر سرزمیـــــــــــن مـــــــــــن...


کـــــــــمی آهســـــــــته بـــــــــــــرو...


بهـــــــ کـــــــــــــجا چنیـــــــــــن شتـــابــــــــــــان ...؟تاریخ : پنجشنبه 25 مهر 1392 | 11:35 ب.ظ | نویسنده : zara ... | نظرات

  • عیسی زاده
  • سبزک
  • کارت شارژ همراه اول